Ďrgans de govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2017

A les 11 hores del dia 16 de juny de 2017, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, la senyora Francesca Mas Busquets, el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, el doctor Josep L. Oliver Torelló, el senyor Francesc Escanellas Garcias, la senyora M. Teresa Arbós Berenguer i els assistents amb veu i sense vot doctors Jordi Pich Solé, Hipólito Medrano Gil, Yolanda Cid González, Josep L. Ballester Mortes i Jeroni Morey Salvà.

El Rector, de forma prèvia, dona la benvinguda als nous membres del Consell de Direcció que s’incorporen al Consell de Govern –doctors Juan Frau Munar, Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, Maria Llompart Bibiloni i Antònia Paniza Fullana, i així mateix agraeix la feina feta als seus predecessors, doctors M. Dolors Forteza Forteza, Margalida Payeras Llodrà, David Pons Florit i Pedro Grimalt Servera– i a la doctora Isabel Lladó Sampol, que substitueix el doctor Josep Antoni Tur Marí al capdavant del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El senyor Joan March Noguera intervé –en nom de la senyora Francesca Mas Busquets– en relació amb la redacció del punt 6, relatiu a la seva intervenció, i després d’un debat amb el Rector se substitueix l’expressió: «d’acord» per l’expressió: «amb el suport».

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2017.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia (annex 3).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió en relació amb el cost de les places de professor associat, en el sentit que es tracta d’un valor màxim, atès que, si els professors associats són funcionaris d’una altra administració, no perceben determinats conceptes retributius, com el complement de residència i les pagues extraordinàries.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

A continuació la vicerectora explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Infermeria i Fisioteràpia (annex 4) i la modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau (annex 5).

La vicerectora proposa un canvi en relació amb el perfil d’una plaça, concretament la plaça codi CEP1, el perfil de la qual seria: Prevenció de riscs laborals: seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica de la Recerca

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que informa que en virtut del que estableix l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca (FOU núm. 403, de 31 de juliol), el Consell de Govern ha d’elegir sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat.

El membre designat (Resolució del Rectorat 11067/2014, de 22 de juliol) que s’ha de substituir arran de la seva dimissió és (annex 6):

 • Doctor Pedro Grimalt Servera, com a jurista (Departament de Dret Privat).        

A continuació indica que es proposa de substituir el professor esmentat per la doctora Antònia Paniza Fullana, sens perjudici que hi pugui haver altres candidats.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, d’una modificació del títol de Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica l’abast i el significat de la modificació del títol de Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (annex 7), tramitat d’acord amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila sobre la possibilitat d’obtenir, en els supòsits de modificació, una documentació on constin precisament les modificacions del títol.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, d’estudis propis:

 1. Curs d’Actualització Universitària en Filosofia i Actualitat. Una Perspectiva Actual sobre la Societat, la Ciència i l’Art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
 2. Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
 3. Expert Universitari en Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 4. Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica l’abast i el contingut dels estudis en qüestió, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 8).

b) Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

 1. Curs d’Actualització Universitària en Filosofia i Actualitat. Una Perspectiva Actual sobre la Societat, la Ciència i l’Art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Filosofia i Actualitat. Una Perspectiva Actual sobre la Societat, la Ciència i l’Art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  2. Diploma de Filosofia i Actualitat. Una Perspectiva Actual sobre la Societat, la Ciència i l’Art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
 2. Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  2. Diploma de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
 3. Expert Universitari en Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  2. Diploma de Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 4. Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  1. Diploma Universitari d’Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  2. Diploma d’Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Intervé el doctor Sebastià Serra Busquets per fer una observació en relació amb la conveniència de consultar aquelles matèries que puguin estar relacionades amb altres departaments. Li contesta el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment.

Punt 6: Sol·licitud dels degans de les facultats d'Economia i Empresa i Turisme de supressió de l’oferta acadèmica dels estudis del grau d’Economia i Turisme (GETU)

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la motivació de la proposta que es reflecteix a la sol·licitud dels degans de les facultats d'Economia i Empresa i de Turisme de supressió de l’oferta acadèmica dels estudis del grau d’Economia i Turisme (GETU) (annex 9).

El doctor Andreu Sansó Rosselló completa la informació.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella s’adhereix al contingut de la intervenció anterior.

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que entén que la proposta es refereix a la suspensió de l’ingrés de nous alumnes. El doctor Deyà Tortella aclareix que de la primera promoció en queda un i de la segona promoció tots estarien recol·locats.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà demana qui ha estat l’interlocutor amb la Conselleria, ja que considera que la persona que ha de dur a terme aquestes gestions ha de ser el Rector o algun vicerector. D’altra banda, afegeix que els centres haurien de fer una proposta d’implantació de dobles graus.

El Rector considera que hi hauria d’haver una programació de futur de noves ofertes de títols. També intervé la vicerectora de Professorat.

El doctor Andreu Sansó Rosselló indica que hi havia un problema (abandonament massiu a segon curs) i que s’hi havia de trobar una solució.

El doctor Joan David Janer Torrens fa una reflexió.

A continuació s’obre un debat en què intervenen el doctor Deyà Bauzà, el doctor Sansó Rosselló i el doctor Deyà Tortella.

El Rector fa un resum del que s’ha plantejat i proposa de tramitar a la Conselleria d’Educació i Universitat la suspensió de l’oferta acadèmica dels estudis del grau d’Economia i Turisme (GETU) per a l’any acadèmic 2017-18.

Amb tot, continua dient, cal tenir en compte la repercussió en l’increment dels numerus clausus dels estudis de grau d’Administració d’Empreses i Turisme (GATU) per al proper any acadèmic, de 40 a 45; en conseqüència, indica que en tot cas es faran les gestions pertinents prop de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

El vicerector de Títols i Tecnologia fa una precisió en relació amb l’extinció dels graus.

El Rector sotmet a aprovació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 7: Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la utilització de les institucions sanitàries per a la recerca i la docència

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta de conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la utilització de les institucions sanitàries per a la recerca i la docència (annex 10): té per objecte el que diu el seu propi encapçalament i afegeix que va lligada al conveni d’implantació dels estudis de Medicina –signat el dia 2 de maig de 2016–, que preveu a la clàusula 3.4 que abans del 31 de desembre de 2016 s’hauria de signar un conveni d’aquesta naturalesa. També indica que el text proposat s’ha treballat en el marc de la comissió de seguiment. A continuació assenyala que els objectius del conveni s’incardinen dins les previsions del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, i són docents, assistencials i de recerca. Així mateix constata que regula diversos aspectes relacionats amb els objectius esmentats: professorat, centres col·laboradors, recerca, infraestructura, recursos...

Per acabar la seva intervenció indica que avui s’ha lliurat un document de proposta de modificació de determinats aspectes del conveni que recull observacions i comentaris de membres del Consell de Govern (annex 11).

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable completa la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió general. Li respon el senyor Jeroni Reynés Vives.

La doctora Garcias Gomila diu que considera convenient fer-ne una anàlisi més exhaustiva; per tant, demana d’ajornar aquest punt fins a la propera sessió. Li contesten el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i la Gerent.

El doctor Miquel Bennàsar Veny reconeix que part de les seves demandes en relació amb el contingut i la redacció del conveni s’han recollit al document que s’ha posat avui a l’abast dels membres del Consell de Govern. No obstant això, hi fa una sèrie d’observacions. Li responen el senyor Reynés Vives i la vicerectora de Professorat.

La doctora Francina M. Orfila Sintes fa un seguit d’observacions a diferents aspectes del contingut del conveni: 7.g), e), 11.1.m) i 15, i així mateix fa èmfasi en la necessitat que no hi hagi diferències entre els distints tipus de professors associats i en la necessitat de no interferir en l’activitat assistencial. Li contesten el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i la vicerectora de Professorat.

El doctor Antoni Miralles Socias fa un suggeriment.

La doctora Garcias Gomila fa una sèrie d’observacions i indica que s’hi han d’incorporar les obligacions normatives en matèria de prevenció de riscs laborals.

Finalment el Rector sotmet a votació el conveni –una vegada s’hi han incorporat les observacions fruit del debat; tot això, sens perjudici de sotmetre el text definitiu a la consideració dels membres del Consell de Govern a la propera sessió–, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

El Rector explica l’abast i el significat de l’acord de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per establir el marc de col·laboració en els aspectes acadèmics, de recerca i de gestió de la matèria d'anatomia humana (ref. 3471) i assenyala que el cost de la col·laboració del doctor Alfonso Rodríguez Baeza amb la UIB aniria a càrrec del finançament específic dels estudis de Medicina (annex 12).

La degana de la Facultat de Medicina completa la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila proposa de substituir el terme «tutelant» a la clàusula segona, lletra d).

El Rector sotmet a votació la proposta –amb la modificació assenyalada–, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent

El Rector explica la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i el conveni d’adscripció corresponent (annex 13).

L’Escola d’Hoteleria crearia una part com a escola adscrita per poder impartir el grau de Direcció Hotelera Internacional, condicionat a l’aprovació del pla d’estudis per part de l’ANECA; així els alumnes cursarien un títol oficial en lloc d’un títol propi. El Govern es compromet a pagar la diferència entre el títol oficial i el títol propi. El Rector seguidament dona la paraula a la directora de l’Escola d’Hoteleria.

La doctora Maria Tugores Ques explica breument el funcionament del consorci CAIB-UIB de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir ensenyaments d’especialització laboral i els estudis de Direcció Hotelera Internacional, com a títol propi de la UIB. Com que es tracta d’un títol no oficial, els planteja alguns problemes en relació amb el programa ERASMUS o per a aquells alumnes que voldrien fer un màster oficial. Fa una referència al professorat: hi ha professors de l’Escola i també de la UIB, i afirma que el nou títol no restarà alumnes a les altres titulacions. Així mateix, la directora de l'Escola d'Hoteleria, amb referència al professorat, diu que no hi ha cap decisió presa en relació amb els COA.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella reconeix la feina feta; això no obstant, exposa que s’ha de reflexionar sobre el pas que es vol fer, ja que considera que la implantació del grau de Direcció Hotelera Internacional la podria fer la mateixa Universitat, atès que disposa de l’equip humà per fer-ho, tant des del punt de vista docent com investigador. En definitiva, com a resum, que el títol oficial l’hauria d’impartir la UIB.

La doctora Tugores Ques contesta la intervenció del doctor Deyà Tortella i indica que la proposta surt del Consell de Direcció de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i que té el suport de diferents conselleries i del sector. També apunta que ja fa disset anys que s’imparteix el títol propi i es podria mantenir el personal de l’Escola d’Hoteleria.

El doctor Carles Bona Garcia indica que s’hauria de separar una cosa de l’altra: qui imparteix els estudis i els estudis que s’ofereixen.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster s’adhereix a la intervenció del degà de la Facultat de Turisme i vol destacar l’aspecte del professorat i quina és l’aportació que hi fa la Universitat.

La doctora Francina M. Orfila Sintes considera que es produirà un retrocés laboral.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà considera que hauria de ser un tema ja resolt fa anys. A continuació afegeix que és innegable que s’ha de convertir en un títol oficial i demana què aporta aquest títol. Tot seguit, afegeix que considera que no es pot comparar amb la situació dels altres centres adscrits i posa èmfasi en la qualitat necessària. Finalment es demana si el Govern de les Illes Balears renunciarà a la inversió feta durant tots aquests anys amb el títol propi.

La vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries intervé per indicar que la discussió s’ha d’emmarcar en la història de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, creada el 1995, i fa una narració breu dels procés històric, en què la impartició del títol propi data de l’any 1999. També assenyala que s’han d’aprofitar les sinergies de les dues parts, en definitiva, que es tracta de sumar i no de restar.

El doctor Pedro Guijarro Fuentes s’adhereix a la intervenció de la vicerectora. A continuació mostra la seva preocupació per la docència que es pugui impartir al títol, i en concret per la docència d’anglès.

El doctor Rafel Crespí Cladera dona suport a la posició del degà de la Facultat de Turisme i fa una sèrie de reflexions.

El doctor Deyà Tortella sol·licita al Rector en diverses ocasions que es voti a Consell de Govern a quina institució s'ha d’encarregar la responsabilitat per impartir aquest nou grau: a la Facultat de Turisme o a l’Escola d'Hoteleria. El Rector respon que la proposta és la presentada.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa alguns comentaris. El doctor Bernat Sureda Garcia fa una reflexió. El doctor Deyà Tortella compara la situació amb la de l’Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa (EUT-CIE). El doctor Deyà Bauzà comenta que les situacions no es poden comparar. El doctor Francisco López Simó indica que la proposta suscita dubtes i que troba que incideix en el model d’universitat: es demana si la creació del títol afavoreix els alumnes. A més, planteja unes qüestions: la UIB pot adscriure un centre del qual forma part?; suposa un benefici per al professorat de la UIB? Li respon la doctora Tugores Ques. La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí fa una reflexió. El doctor Pascual Fuster en fa una altra sobre el COA.

La doctora Tugores Ques respon les intervencions fetes.

Finalment el Rector assenyala que el que té importància és el pla d’estudis, demana que tothom s’hi impliqui i fa altres reflexions finals.

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta al Rector si aquest model d’escola adscrita és el seu model d’universitat. El Rector li respon que, ateses les circumstàncies, sí.

El Rector sotmet a votació la proposta de la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i el conveni d’adscripció corresponent, que s’aproven amb el resultat següent: 18 vots a favor, 7 en contra i 9 abstencions.

Punt 10: Aprovació, si escau, de l’adscripció de membres al Consell de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que vistes les sol·licituds del Consell de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) i, de conformitat amb l'article 13 de l'Acord normatiu 12051/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova i es fa públic el Reglament de l'IEHM (FOU núm. 439, de 18 de novembre), proposa al Consell de Govern d’aprovar les sol·licituds d'adscripció del senyor Fernando Rodríguez-Gallego López (ajudant UIB), del senyor Alfredo Alvar Ezquerra (CSIC), de la senyora Manuela Águeda García (Universitat de Caen - Normandia) i del senyor Álvaro Calero Pons (doctorand de la UIB) com a membres de l'Institut (annex 14).

El Consell de Govern aprova l’adscripció.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De la compareixença que va tenir lloc ahir davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears d’ell mateix i del vicerector d’Investigació i Internacionalització –a petició dels grups parlamentaris de Podem Illes Balears i Mixt (Ciutadans)– «per informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer, anomenat Minerval» i «per tal de donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer», que es va desenvolupar per espai de dues hores i mitja.

El vicerector de Docència informa dels resultats de la PBAU: el 92,3% dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes; així mateix, indica que els que han demanat la prova en castellà són un 3,8%. Finalment informa sobre algunes incidències plantejades en relació amb la realització de les proves i de les mesures adoptades; també indica que per a un futur es revisaran els protocols d’actuació establerts.

Punt 12: Afers de tràmit      

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 15):

Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Geodinàmica Externa

Perfil docent: Geologia. Història de la vida i de la terra. Medi físic i climatologia. Ciències experimentals i la seva didàctica II (Geologia-Física)

Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Ecologia
Perfil docent: Comunitats i ecosistemes. Poblacions i medi físic
Perfil investigador: Ecologia marina: fixació del nitrogen

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Plàstica
Perfil docent: Educació artística i estètica. Projectes artístics en la primera infància
Perfil investigador: Recerca en l'obra d'art com a material pedagògic. Recerca en projectes interdisciplinària i noves metodologies

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació
Perfil docent: Política i legislació educativa
Perfil investigador: Història de l'Educació

Categoria: professor ajudant doctor
Departament
: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació
Perfil docent: Mètodes i tècniques d'investigació educativa / Pràctiques de teoria de l'Educació
Perfil investigador: Aspectes teòrics i metodològics de la investigació educativa

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Sociologia
Perfil docent: Sociologia de l'empresa. Auditoria sociolaboral
Perfil investigador: Treball, ciutadania i polítiques públiques

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 16):

 • Sr. Vicenç Josep Canals Guinand, professor contractat doctor del Departament de Física, a l'Institut IMDEA Energía de Móstoles (Madrid) pel període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2017, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per als anys acadèmics 2017-18 i 2018-19 que s'indiquen a continuació (annex 17):

 • Senyor Antoni Aguiló Lluna, col·laborador honorífic del Departament d'Economia de l'Empresa
 • Senyor Agustí Jansà Clar, col·laborador honorífic del Departament de Física
 • Senyor Bartolomé Nadal Homar, col·laborador honorífic del Departament d'Economia de l'Empresa

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de llicència per any sabàtic a la professora Pilar Andrés Benito, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicobiologia del Departament de Psicologia, pel període comprès entre el 15 de setembre de 2017 i el 15 de setembre de 2018. La professora Andrés Benito gaudirà de la llicència a la Universitat d'Edimburg (Regne Unit) (annex 18).

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3211

CV/P

Servei Regional d'Investigació i Desenvolupament Agroalimentari del Principat d'Astúries

 

Realització de projecte de recerca

3393

AM

Universitat de París 13

França

Genèric

3399

CV/P

Fundació Universitat de Cantàbria; Ajuntament de Palma - Palma Activa

 

Col·laboració per al desenvolupament del programa Santander YUZZ 2017

3403

CV/P

Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (Madrid)

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars

3424

AM

Associació Museu Balear de Ciències Naturals

 

Genèric

3432

AM

Universitat de Colima

Mèxic

Genèric

3433

CV/P

Universitat de Colima

Mèxic

Intercanvi d'estudiants

3437

CV/P

AnsonLab, SL

 

Promoure la gestió transversal del projecte SmartUIB

3438

CV/P

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

 

Difusió dels treballs de la reforma de Ca ses Llúcies

3442

CV/P

Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó

 

Validació del Programa de competència familiar universal (11-14) a Espanya

3446

AM

Arixa Clarinets

 

Aplicació de la tecnologia d'impressió 3D en la fabricació d'instruments

3447

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

3448

CV/P

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)

 

Coproducció de la sèrie videogràfica La Universidad responde II

3449

CV/P

International Association of the Universities of the Third Age (IAUTA)

 

Incorporació de la IAUTA com a organitzadora del programa ISSU

3450

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Anàlisi i recerca dels resultats de l'aplicació del PCF 11-14 a la comunitat de les Illes Balears

3451

AM

Col·legi Oficial de Metges

 

Genèric

3453

CV/P

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

 

Establir el procediment de selecció dels estudiants becaris, així com les condicions de les beques

3454

CV/P

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears

 

Realització de pràctiques extracurriculars externes

3455

Addenda

Reial Societat Espanyola de Química

 

Realització de cicles de conferències sota el títol Fronteras de la Química

3456

AM

Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

 

Instal·lació Nus a l'espai educatiu Guillem Cifre de Colonya del museu

3457

CV/P

Fundació Universitat Catalana d'Estiu

 

Organització d'un mòdul de Patrimoni cultural a la Universitat Catalana d'Estiu 2017

3459

CV/P

AnsonLab, SL

 

Instal·lació d'un sistema de concentració tèrmica a Ca ses Llúcies

3461

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere any 2017

3463

AM

Universitat Ibn Zohr

Marroc

Genèric

3464

CV/P

Universitat Complutense de Madrid

 

Integració de professorat de la UIB a l'IDEIR

3466

CV/P

Fundació IMDEA Energía

 

Regular les estades d'investigadors de la UIB

3467

AM

Institució Educativa Junsei (JEI) del Japó

Japó

Genèric

3468

Addenda

Ajuntament de Calvià

 

Addenda al conveni ref. 3337 per a la producció del projecte audiovisual Ramon Llull

3472

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

3473

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Desenvolupament del projecte «Projectes de recerca La Caixa a la UIB en àrees estratègiques»

3475

CV/P

Red Eléctrica de España, SAU

 

Creació d’un portal web sobre Biodiversitat de les Illes Balears (BIOBAL)

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb el conveni amb la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (ref. 3403) per fer constar una errada que hi ha a l’annex, d’on s’ha de suprimir «de Madrid», que apareix just després de la referència a la «Universidad de las Illes Balears». 

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 20):

 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Poitiers (França) per a la defensa d'una tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 3197).
 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Poitiers (França) per a la defensa d'una tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 3225).
 • Conveni de cotutela de tesi doctoral entre la Universitat de Grenoble i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3412).
 • Conveni de cotutela internacional entre la Facultat de Ciències de Bizerta de Tunísia (Universitat de Cartago) i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3413).

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 14: Torn obert de paraules

El doctor Bartomeu Pascual Fuster demana que es puguin millorar la forma i les condicions en què els membres de les comissions de contractació han de dur a terme la seva tasca. Li contesta la vicerectora de Professorat per indicar que ja s'han pres mesures per millorar la situació fins ara existent.

La doctora Francesca Garcias Gomila exposa dues qüestions: en primer lloc recorda la pregunta formulada a la sessió del dia 5 de maig relativa a la possibilitat del professorat de la UIB d’impartir docència en un centre adscrit; i en segon lloc, que des del dia 1 de juny ja no es poden crear sessions de tutoria a UIBdigital per a l’any acadèmic 2016-17, tot i que les activitats de màster acaben el dia 14 d’octubre –afirma que aquest sistema centralitzat no encaixa amb l’autonomia dels centres pel que fa als calendaris. En relació amb la primera qüestió intervenen el doctor Sebastià Serra Busquets, el senyor Jeroni Reynés Vives i el Rector. En relació amb la segona, li contesta el vicerector de Títols i Tecnologia.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el cas Impía per recordar que, d’acord amb el que s’havia dit a la sessió anterior del Consell de Govern, s’havia d’esbrinar què havia passat aquí dins, a la UIB. A continuació demana què s’ha fet en aquest sentit i indica que ho anirà recordant en cada sessió del Consell de Govern. Finalment reitera la pregunta en relació amb el material. Li contesta el vicerector d’Investigació i Internacionalització.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé per plantejar tres qüestions relacionades amb la PBAU: quines són les previsions per al proper any acadèmic, la necessitat de nomenar els coordinadors amb antelació suficient i, finalment, la necessitat evident que els correctors siguin especialistes en la matèria que han d’avaluar. Li contesta el vicerector de Docència.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Jaume Carot Giner
 5. José Aurelio Castro Ocón
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Nicolau Dols Salas
 11. Lluís Florit Binimelis
 12. M. Antònia Fornés Pallicer
 13. Juan Frau Munar
 14. Josep Antoni Frau Coll
 15. Antònia Fullana Puigserver
 16. Daniel Garcia Comas
 17. Ricardo García Noval
 18. Francesca Garcias Gomila
 19. Domènec Garcies Gomila
 20. Margalida Gili Planas
 21. Jordi Llabrés Bordoy
 22. Maria Llompart Bibiloni
 23. Francisco López Simó
 24. Joan March Noguera
 25. Sònia Martínez Andreu
 26. Anselm M. Martínez Cañellas
 27. Antoni Miralles Socias
 28. Francesc A. Peris Luque
 29. Elizabeth Ripoll Gil
 30. Andreu Sansó Rosselló
 31. Joana Maria Seguí Pons
 32. Sebastià Serra Busquets
 33. Bernat Sureda Garcia
 34. Maria Tugores Ques
 35. Xavier Varona Gómez
 36. Llorenç Huguet Rotger
 37. Antònia Paniza Fullana 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Jaume Garau Amengual
 5. M. Esther Garcia Buades
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Pedro Guijarro Fuentes
 8. Joan David Janer Torrens
 9. Isabel Lladó Sampol
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Jeroni Reynés Vives
 12. Maximino San Miguel Ruibal
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Guillem Xavier Pons Buades
 15. Rubén Santamarta Martínez